keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_right
ขาช็อปเฮ! ครม.ไฟเขียวมาตรการ ‘ช็อปช่วยชาติ 2559’
ข่าวทั่วไป

ขาช็อปเฮ! ครม.ไฟเขียวมาตรการ ‘ช็อปช่วยชาติ 2559’

คณะรัฐมนตรี เห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปี 59 หรือ ช็อปช่วยชาติ 2559 ระหว่างวันที่ 14 -31 ธ.ค. วงเงินไม่เกิน 15,000 บาท

วันนี้ 13 ธ.ค. มีรายงานว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปี 2559 หรือ ช็อปช่วยชาติ ผ่านการนำค่าใช้จ่ายจากการซื้อสินค้ามาหักลดหย่อนภาษี ระหว่างวันที่ 14 -31 ธ.ค. โดยไม่นับรวมการซื้อสินค้าเบียร์ สุรา บุหรี่ น้ำมัน และค่าที่พักโรงแรม โดยประชาชนสามารถนำใบเสร็จที่ซื้อสินค้าวงเงินไม่เกิน 15,000 บาทนำมาลดหย่อนภาษีได้ เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศ อีกทั้งยังส่งผลถึงการขยายตัวทางเศรษฐกิจอีกด้วย

ขาช็อปเฮ! ครม.ไฟเขียวมาตรการ ‘ช็อปช่วยชาติ 2559’
ขาช็อปเฮ! ครม.ไฟเขียวมาตรการ ‘ช็อปช่วยชาติ 2559’

ติดตามตรวจสอบ ขอบข่ายสิทธิ มาตรการลดหย่อนภาษี หนุนท่องเที่ยวปี 2559

โดยมาตรการช็อปช่วยชาติ 2559 เรียกว่าเต็มๆ ว่า “ค่าซื้อสินค้าหรือบริการในประเทศ” ใช้เป็นค่าลดหย่อนได้ ตามที่จ่ายจริง สูงสุด 15,000 บาท สำหรับค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการ เฉพาะระหว่างวันที่ 14 -31 ธันวาคม 2559 ที่จ่ายให้ผู้ประกอบกิจการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ซึ่งค่าลดหย่อนช็อปปิ้ง 15,000 บาท นี้เป็นสิทธิประโยชน์สำหรับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา มีสิทธิประโยชน์ที่ได้รับ คือ ผู้ที่จ่ายเงินสำหรับค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการให้แก่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มใช้เป็นค่าลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริงสูงสุดปีละไม่เกิน 15,000 บาท

ส่วนเงื่อนไขการรับสิทธิ มีดังต่อไปนี้

เป็นการซื้อสินค้า/บริการที่เกิดขึ้นระหว่าง 14-31 ธันวาคม 2559
เป็นสินค้า/บริการที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% อยู่แล้ว
ซื้อกับผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
ได้รับใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป (ไม่สามารถใช้สลิปใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีอย่างย่อได้)
ไม่เป็นสินค้า/บริการที่ต้องห้ามไม่ได้รับสิทธิ์ลดหย่อน
สินค้าและบริการที่ไม่ได้รับสิทธิลดหย่อน

สินค้าหรือบริการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่แล้ว
สินค้าหรือบริการที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตรา 0% สุรา เบียร์ ไวน์ ยาสูบ น้ำมันและก๊าซสำหรับเติมยานพาหนะ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เรือ ค่าที่พักและโรงแรม ค่านำเที่ยว มัคคุเทศน์
หลักฐานที่ต้องใช้
ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปที่ระบุชื่อคุณ วันที่ รายการและจำนวนเงินด้วย

การขอใช้สิทธิลดหย่อนช็อปปิ้งจะต้องทำโดยการยื่นภาษีประจำปี 2559 ให้กรมสรรพากรในช่วงต้นปี 2560 ได้เพียงวิธีเดียวเท่านั้น ไม่ใช่การได้รับเงินสดจากหน้าร้านที่ไปใช้บริการ

ซึ่งค่าลดหย่อนภาษีจากการช็อปปิ้ง 15,000 บาท คือเงินคืนภาษีจากภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (VAT 7% Refund) เช่น ถ้าคุณมีรายได้เฉลี่ยเดือนละไม่เกิน 20,000 บาท (หรือเงินได้สุทธิทั้งปีไม่เกิน 150,000 บาท) คุณไม่ต้องเสียเวลาต่อคิวเพื่อขอใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปก็ได้ เพราะคุณอยู่ในเกณฑ์ได้รับยกเว้นภาษีอยู่แล้ว ต่อให้ใช้สิทธิลดหย่อนช็อปปิ้งก็ไม่ช่วยให้ประหยัดภาษีเพิ่มขึ้น เงินค่าลดหย่อนช็อปปิ้ง 15,000 บาท ไม่ใช่เงินคืนภาษีจากรัฐ 15,000 บาท เพราะการจะได้เงินคืนภาษีเพิ่มมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับจำนวนเงินได้และอัตราภาษีของแต่ละคนด้วย

Please follow and like us:
0