keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_right
โพลคนมองรธน.60 กม.สูงสุดควรเคารพหวังปท.ก้าวหน้า
ข่าวทั่วไป

โพลคนมองรธน.60 กม.สูงสุดควรเคารพหวังปท.ก้าวหน้า

โพลคนมองรธน.60 กม.สูงสุดควรเคารพหวังปท.ก้าวหน้า
โพลคนมองรธน.60 กม.สูงสุดควรเคารพหวังปท.ก้าวหน้า

ดุสิตโพล ปชช.มอง รธน.ใหม่เป็นกฎหมายสูงสุดที่ทุกคนควรเคารพ-ยอมรับ อยากรู้เรื่องสิทธิเสรีภาพ สวัสดิการพื้นฐาน หวังเมื่อประกาศใช้แล้ว บ้านเมืองก้าวหน้า

“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นเรื่อง “รัฐธรรมนูญ 2560” ในสายตาคนไทย” จากประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,108 คน ระหว่างวันที่ 4-7 เม.ย. ที่ผ่านมาเพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ พบว่า ร้อยละ 72.83 ยกเป็นกฎหมายสูงสุดที่คนไทยทุกคนควรเคารพและยอมรับ, ร้อยละ 63.27 เป็นการก้าวเข้าสู่ประชาธิปไตย เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น และร้อยละ 60.38 เป็นไปตามโรดแมปที่กำหนดไว้ บ้านเมืองจะได้เดินหน้าต่อไป โดยสิ่งที่ประชาชนอยากรู้มากที่สุด เกี่ยวกับ รัฐธรรมนูญ 2560 คือ ร้อยละ 74.28 สิทธิเสรีภาพ สิทธิขั้นพื้นฐานและสวัสดิการของประชาชน, ร้อยละ 69.77 การใช้อำนาจ หน้าที่ และการบริหารงานของรัฐบาลภายใต้รัฐธรรมนูญ และ ร้อยละ 61.46 เรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง

ทั้งนี้ ร้อยละ 77.26 คาดหวังว่า หลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ จะทำให้ บ้านเมืองเจริญก้าวหน้า มุ่งเน้นประโยชน์ของประชาชน,ร้อยละ 73.01 เป็นรัฐธรรมนูญที่สมบูรณ์ เหมาะสมกับประเทศ ทุกคนเคารพกฎหมาย,ร้อยละ 66.79 มีนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้ง การเมืองมีเสถียรภาพ และ ร้อยละ 65.43 รัฐบาลบริหารบ้านเมืองได้เต็มที่ ปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ ให้ดีขึ้น

Please follow and like us:
0